Kasutustingimused

Informatsioon veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee osutatavate teenuste kohta.

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee osutab teenuseid FCR Media AS, registrikood 10047161, Staapli 4, 10411 Tallinn, tel 630 0300, e-post: info@fcrmedia.ee.

Kuigi FCR Media AS annab endast parima, et aadressil www.1182.ee sisalduv teave oleks täpne ja täielik, ei garanteeri FCR Media AS teabe õigsust ega vastuta selle kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee on esitatud lingid teistele aadressidele, millel pakutavate teenuste (nt ilm ja TV kava) osutajaks ei ole FCR Media AS, kes ka ei vastuta nendel aadressidel sisalduva informatsiooni eest. Kasutajal tuleb arvestada sellega, et vastavale lingile klikkimisel lahkutakse www.1182.ee aadressilt.

Andmetöötlemise põhimõtted:

Milliseid isikuga seotud andmeid aadressil www.1182.ee FCR Media AS poolt töödeldakse?

Töötleme:

- õiguspäraselt avalikuks kasutamiseks antud isikuandmeid;
- andmeid, mille füüsilised isikud on avalikustanud telefonioperaatorite vahendusel (nt mobiiltelefonide salastamata numbrid). Selliste andmete töötlemiseks on numbriomanik nõusoleku andnud oma telefonioperaatorile ning tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest ei pea andmete töötleja nende kasutamiseks andmesubjektilt täiendavat nõusolekut küsima.
- andmeid, mille on meile edastanud veebikeskkonna kasutajad ise (nt tagasiside kaudu). Kui veebikeskkonna kasutaja soovib FCR Media AS-ilt vastust oma taotlusele, kommentaarile vms pöördumisele, siis on vajalik, et kasutaja esitaks ka oma andmed.

Isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse seadust ning arvestame oma klientide ja koostööpartnerite põhjendatud huvidega.

Küpsiste (cookies) kasutamine

Teavitame, et kasutame FCR Media AS internetilehel www.1182.ee "küpsiseid" (cookies). Selle eesmärgiks on veebilehe kiiremaks muutmine ja kliendile paremate tehniliste võimaluste loomine. Küpsistega mõõdame ka veebilehe üldist liiklust. Sel viisil saadud andmeid FCR Media AS ei salvesta ja iga kliendi liikumist veebilehel eraldi ei jälgi. Igal isikul on võimalik muuta oma veebibrauserit nii, et küpsiste kasutamise korral ilmuks automaatne teade ja küpsised blokeeritakse, pärast küpsiste blokeerimist ei taga FCR Media AS internetilehel enam kõigi funktsioonide töötamist.

Milleks aadressil www.1182.ee isikuga seotud andmeid kasutatakse?

Aadressil www.1182.ee kasutatakse isikuga seotud andmeid veebikeskkonnas teenuste (eeskätt numbriinfoteenuse) osutamiseks. Nimetatud andmeid kasutatakse ka tagasiside esitajatele vastamiseks ning nende poolt taotletud toimingute tegemiseks. Isikuga seotud andmeid ei kasutata eesmärkidel, mis ei vasta FCR Media AS põhikirjalisele tegevusele.

Kellega võib jagada aadressil www.1182.ee olevaid isikuga seotud andmeid ning kellele võib neid edastada?

Avalikest allikatest saadud isikuga seotud andmeid on meil õigus piiranguteta levitada. Isikuandmete kaitse seaduse paragraafis 4 määratletud isikuandmeid, mille on meile edastanud andmesubjekt ise, ei edastata kolmandatele isikutele, kui selline kohustus ei tulene seadusest või andmesubjektiga sõlmitud kokkuleppest.

Kuidas saab enda kohta käivate andmetega tutvuda ja neid täiendada?

Kui soovite teada, millised andmed meie andmebaasides Teie kohta sisalduvad, on Teil võimalus teha vastav päring meie e-posti aadressil info@fcrmedia.ee, tutvumaks Teie kohta säilitatavate andmete koosseisu ja sisuga. Andmete puhul, mille oleme saanud kasutamiseks avalikest allikatest, palume andmete täpsustamiseks, muutmiseks vms pöörduda andmete algallika (nt oma mobiilsideoperaatori) poole.

Kuidas ja mis tingimustel toimub isikuandmete kustutamine ja deaktiveerimine?

Nende isikuandmete kustutamine, mille FCR Media AS on saanud avalikest andmebaasidest, toimub automaatselt pärast vastavate andmete kustutamist algallikast ja sellekohase informatsiooni laekumist FCR Media AS-ile. Andmesubjekti esitatud andmete sulgemine või kasutamise lõpetamine toimub andmesubjekti vastava taotluse alusel. Sellekohane taotlus tuleb esitada e-posti aadressile info@fcrmedia.ee.

Autoriõigused www.1182.ee keskkonnas

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee avaldatud tekst, graafika, pildid, logod, sloganid, andmebaasid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

www.1182.ee kasutaja ei tohi kahjustada aadressil www.1182.ee sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigusi ega autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Samuti on www.1182.ee kasutaja kohustatud hoiduma tegudest, mis on vastuolus andmebaasi tavapärase kasutamisega või võivad kahjustada FCR Media AS ja/või andmesubjektide seaduslikke huve.


Kõigi veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee avaldatud materjalide (sh teksti, logode, andmebaasi jm) autoriõigused kuuluvad FCR Media AS-ile ning nende kasutamiseks (sh nende osaliseks või täielikuks reprodutseerimiseks, kopeerimiseks, tsiteerimiseks ja levitamiseks) väljaspool www.1182.ee veebikeskkonda on vajalik FCR Media AS-i eelnev nõusolek. Eelpoolnimetatud materjale ei ole FCR Media AS-iga kooskõlastamata lubatud kasutada kommertseesmärgil. Palume mistahes eelnimetatud materjali kasutamise sooviga pöörduda FCR Media AS poole , kes annab vastuse Teie taotlusele või suunab nõusoleku saamiseks õigustatud isiku poole. Kasutustingimuste rikkumise korral kohustub kasutaja tasuma veebikeskkonna omaniku sellekohasel nõudmisel leppetrahvi, mille suuruseks on 3200 eurot.


www.1182.ee õiguspärane kasutaja võib ilma FCR Media AS nõusolekuta teha väljavõtteid andmebaasi sisuks olevatest kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui:

1. väljavõtteid ja märkmeid tehakse teenuse tavapärase kasutamise raames;

2. väljavõtteid ja märkmeid tehakse www.1182.ee aadressile viitamiseks teistes veebikeskkondades.

Automaatne andmete päring aadressilt

Selliste automaatsete päringute saatmine veebikeskkonnas aadressile www.1182.ee, mis võivad põhjustada andmetöötluse olulist aeglustumist või serveri ülekoormamist on keelatud. Samuti on keelatud päringute tegemine, mille eesmärgiks on päringu esitaja poolt oma suuremahulise andmebaasi koostamine.

Infotelefoni vastutus

Kuigi kõnekeskus annab parima, et infotelefonis edastatud teave oleks täpne ja täielik, ei vastuta kõnekeskus väljastatud info kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest, sh kolmandatele isikutele tekkida võivate kulude ja kahjude eest.