Kasutustingimused

Informatsioon veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee osutatavate teenuste kohta.

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee osutab teenuseid FCR Media AS, registrikood 10047161, Staapli 4, 10411 Tallinn, tel 630 0300, e-post: info@fcrmedia.ee.

Kuigi FCR Media AS annab endast parima, et aadressil www.1182.ee sisalduv teave oleks täpne ja täielik, ei garanteeri FCR Media AS teabe õigsust ega vastuta selle kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee on esitatud lingid teistele aadressidele, millel pakutavate teenuste (nt ilm ja TV kava) osutajaks ei ole FCR Media AS, kes ka ei vastuta nendel aadressidel sisalduva informatsiooni eest. Kasutajal tuleb arvestada sellega, et vastavale lingile klikkimisel lahkutakse www.1182.ee aadressilt.

Andmetöötlemise põhimõtted

Kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) FCR Media AS ei oma ja ei avalda eraisikute infot aadressil www.1182.ee, näitame vaid juriidiliste isikute infot.

Autoriõigused www.1182.ee keskkonnas

Veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee avaldatud tekst, graafika, pildid, logod, sloganid, andmebaasid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

www.1182.ee kasutaja ei tohi kahjustada aadressil www.1182.ee sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigusi ega autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Samuti on www.1182.ee kasutaja kohustatud hoiduma tegudest, mis on vastuolus andmebaasi tavapärase kasutamisega või võivad kahjustada FCR Media AS ja/või andmesubjektide seaduslikke huve.


Kõigi veebikeskkonnas aadressil www.1182.ee avaldatud materjalide (sh teksti, logode, andmebaasi jm) autoriõigused kuuluvad FCR Media AS-ile ning nende kasutamiseks (sh nende osaliseks või täielikuks reprodutseerimiseks, kopeerimiseks, tsiteerimiseks ja levitamiseks) väljaspool www.1182.ee veebikeskkonda on vajalik FCR Media AS-i eelnev nõusolek. Eelpoolnimetatud materjale ei ole FCR Media AS-iga kooskõlastamata lubatud kasutada kommertseesmärgil. Palume mistahes eelnimetatud materjali kasutamise sooviga pöörduda FCR Media AS poole , kes annab vastuse Teie taotlusele või suunab nõusoleku saamiseks õigustatud isiku poole. Kasutustingimuste rikkumise korral kohustub kasutaja tasuma veebikeskkonna omaniku sellekohasel nõudmisel leppetrahvi, mille suuruseks on 3200 eurot.


www.1182.ee õiguspärane kasutaja võib ilma FCR Media AS nõusolekuta teha väljavõtteid andmebaasi sisuks olevatest kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui:

1. väljavõtteid ja märkmeid tehakse teenuse tavapärase kasutamise raames;

2. väljavõtteid ja märkmeid tehakse www.1182.ee aadressile viitamiseks teistes veebikeskkondades.

Automaatne andmete päring aadressilt

Selliste automaatsete päringute saatmine veebikeskkonnas aadressile www.1182.ee, mis võivad põhjustada andmetöötluse olulist aeglustumist või serveri ülekoormamist on keelatud. Samuti on keelatud päringute tegemine, mille eesmärgiks on päringu esitaja poolt oma suuremahulise andmebaasi koostamine.

Infotelefoni vastutus

Kuigi kõnekeskus annab parima, et infotelefonis edastatud teave oleks täpne ja täielik, ei vastuta kõnekeskus väljastatud info kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest, sh kolmandatele isikutele tekkida võivate kulude ja kahjude eest.