Uusaasta ProstokvashinosUusaasta Prostokvashinos / Novõi god v Prostokvashino

Vene Noorsooteater, Tallinn
R 23.12.2016 - 11:00 / 7.00 - 9.00 €

Uusaasta Prostokvashinos / Novõi god v Prostokvashino

Vene Noorsooteater, Tallinn
P 25.12.2016 - 12:00 / 7.00 - 9.00 €

Uusaasta Prostokvashinos / Novõi god v Prostokvashino

Vene Noorsooteater, Tallinn
P 25.12.2016 - 15:00 / 7.00 - 9.00 €

Uusaasta Prostokvashinos / Novõi god v Prostokvashino

Vene Noorsooteater, Tallinn
R 30.12.2016 - 11:00 / 7.00 - 9.00 €

Uusaasta Prostokvashinos / Novõi god v Prostokvashino

Vene Noorsooteater, Tallinn
P 08.01.2017 - 12:00 / 7.00 - 9.00 €