Foreign states' area codes

San Marino
Or enter the country code +
San Marino   +378
San Marino 7
San Marino 8
San Marino 9
San Marino 6