Foreign states' area codes

Monaco
Or enter the country code +
Monaco   +377
Monaco 9